Hướng dẫn bọc vở (bao tập)

15 Jul 2021

Hướng dẫn cách bọc vở C1B

Hướng dẫn cách bọc sách vở C1B (bao tập, bao sách)

15 Jul 2021

Hướng dẫn cách bọc vở C1G

Hướng dẫn cách bọc vở C1G (bao tập, bao sách) 

15 Jul 2021

Hướng dẫn cách bọc vở C2Y

Hướng dẫn cách bọc vở C1Y (bao tập, bao sách) - Vở kẻ ngang cấp 2